บริการฝึกอบรม สัมมนา

    รายการจัดการสัมมนา

  • โครงการสัมมนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 เรื่อง “ภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” 01 - 1 สิงหาคม 2561
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น03 - 6 กรกฎาคม 2561
  • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “National Space Exploration (NSE) Road Shows21 - 21 มิถุนายน 2561
  • ดูงาน : เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 30 - 30 เมษายน 2561
  • โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ24 - 24 เมษายน 2561