จัดอบรม สัมมนา

    รายการจัดการสัมนา

  • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “National Space Exploration (NSE) Road Shows21 มิ.ย. 61 ถึง 21 มิ.ย. 61
  • ดูงาน : เรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" 30 เม.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 61
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น3 ก.ค. 61 ถึง 6 ก.ค. 61
  • โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ24 เม.ย. 62 ถึง 24 เม.ย. 61