แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ

กิจกรรมที่เข้ารับการบริการวิชาการ เรื่อง ผลิตแผนที่ ยืมแผนที่ ยืม GPS
ขอคำปรึกษาด้าน GEO-Informatics อื่นๆ ระบุ   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ชาย หญิง    
2. อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
4. อาชีพ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานบริษัท  
  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักศึกษา นักเรียน
  อื่น ๆ ระบุ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
โดย 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด
รายการ ความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่          
1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
1.2 เข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ
1.3 ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลา
1.4 มีประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ          
2.1 มีกระบวนการและขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน
2.2 ดำเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอย่างเหมาะสม
2.3 ความรู้/แผนที่ ที่ได้รับเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก          
3.1 สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อผู้เข้ารับบริการ
3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้งานได้
4. ความพึงพอใจภาพรวม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ