แบบฟอร์มขอผลิตแผนที่
คำขอใช้บริการผลิตแผนที่
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ขอใช้บริการ :
โดยขอใช้บริการ :

ขนาด A4
จำนวน:
ราคาต่อหน่วย:
ราคารวม:
ขนาด A3
จำนวน:
ราคาต่อหน่วย:
ราคารวม:
ขนาด A1-A0
จำนวน:
ราคาต่อหน่วย:
ราคารวม:
(ลงชื่อ)   ผู้ขอใช้
(   )