ติดต่อเรา
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
tel. 074-286872-6877 fax. 074-429955
E-mail : southgis2017@gmail.com