เกี่ยวกับเรา
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
GEO-Informatics Research Center for Natural Resourceand Environment
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เดิมเป็นฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2530 ให้เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2534ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการประสานงานและ วางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยจัดเก็บในลักษณะฐานข้อมูลภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา วางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันได้ให้บริการข้อมูลการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเป็นที่ปรึกษาโครงการ ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล (GIS&RS) ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้
Southern Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology
จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวางรากฐานและแนวทางในการนำ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและเพื่อส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ปฎิบัติงาน   การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพื่อจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขึ้น โดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคระหว่างสำนักงานฯ และ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่
  • ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา