ที่ปรึกษางานวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยงานให้บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำด้านวิชาการในการดำเนินงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ
ทำวิจัยตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับการว่าจ้าง สร้างเครือข่ายวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยต่อชุมชน
โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสร้างแบบจำลอง การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
การสร้างสมการการทำนาย การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อหาแนวทางจัดการ แก้ไขปัญหา
และคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต