ตารางค่าธรรมเนียมในการบริการ

อัตราการให้บริการทางวิชาการของสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริการฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) ประกอบด้วยรีโมทเซนซิ่ง (Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information System : GIS) และเครื่องมือหาตำแหน่งเพื่อบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Grobal Positioning System : GPS) ค่าบริการขึ้นอยู่กับ ประเด็นและจำนวนผู้เข้าชม

2. บริการเครื่องมือหาตำแหน่งเพื่อบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Global Positioning System : GPS)
2.1 นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าบริการ 100 บาท/เครื่อง/วัน ระยะเวลาในการยืมแต่ละครั้ง ไม่เกิน 5 วันทำการ
2.2 นักศึกษาและบุคลากรนอกสังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าบริการ 200 บาท/เครื่อง/วัน ระยะเวลาในการยืมแต่ละครั้ง ไม่เกิน 5 วันทำการ
2.3 บุคลากรภายในสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ไม่คิดค่าบริการ แต่กรณีคืนเครื่อง GPS ไม่ตรงวันที่กำหนด ต้องจ่ายค่าปรับวันละ 20 บาท/เครื่อง/วัน ในวันที่คืนเครื่อง GPSหมายเหตุ : งดการให้บริการยืมเครื่อง GPS ในกรณีมีการเรียนการสอน และการเก็บข้อมูลภาคสนามในงานวิจัยและบริการวิชาการของสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ

3. บริการผลิตแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเครื่องพิมพ์สีชนิดพ่นหมึก (DeskJet)
ขนิด ขนาด อัตราค่าบริการ (บาท)
นักศึกษา ส่วนราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
กระดาษ A4 100 150 200 และค่าข้อมูล*
กระดาษ A3 150 200 250 และค่าข้อมูล *
ข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital file)
A1-A0  
A1 - A0 100 150 200 และค่าข้อมูล *
หมายเหตุ : 1. ค่าข้อมูล* ในส่วนให้บริการเอกชนและรัฐวิสาหกิจ คิดค่าบริการตามราคาค่าธรรมเนียมการดำเนินการบริการข้อมูล Digital รูปแบบ Coverage หรือ Shape file
2. กรณีที่ประสงค์รับบริการผลิตแผนที่ลงกระดาษ พร้อมสำเนาข้อมูล Digital ต้องจ่ายค่าบริการทั้ง 2 รายการ
3. ปรับแก้แผนที่ได้ 1 ครั้ง เฉพาะองค์ประกอบภายในแผนที่พิกัดทางภูมิศาสตร์เดิมเท่านั้น
4. ระยะเวลาการให้บริการแผนที่ต่อแผ่น ประมาณ 1 – 3 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้รับบริการและผู้รับผิดชอบ
5. กรณีเร่งด่วนต้องจ่ายค่าทำการนอกเวลาคิดเหมาต่อวัน แก่ผู้รับผิดชอบ ตามระเบียบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. ขนาดกระดาษ
A0 = 34 x 44 นิ้ว
A1 = 22 x 34 นิ้ว
A2 = 17 x 22 นิ้ว
A3 = 11 x 17 นิ้ว
A4 = 8.5 x 11 นิ้ว
4. ราคาค่าธรรมเนียมการดำเนินการบริการข้อมูล Digital รูปแบบ Coverage หรือ Shape file
ขนาดข้อมูล
(MB)
ราคาสำหรับหน่วยงานราชการ (บาท) ราคาสำหรับเอกชนและรัฐวิสาหกิจ (บาท)
< หรือ = 5 1,000 4,000
5.1 - 10 2,000 6,000
10.1 - 15 3,000 8,000
15.1 - 20 4,000 10,000
20.1 - 25 5,000 12,000
25.1 - 30 6,000 14,000
>30 MB จำนวน MB (เศษของ MB คิดเป็น 1 MB) x 200 บาท จำนวน MB (เศษของ MB คิดเป็น 1 MB) x 500 บาท
หมายเหตุ : 1. บริการฐานข้อมูล GIS รูปแบบเชิงตัวเลข (Digital : Shape file, Coverage) ฟรี แก่นักศึกษาทุกระดับชั้นปี ในกรณีเพื่องานการเรียนการสอนเท่านั้น โดยต้องมีหนังสือขอรับบริการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. กรณีที่ประสงค์ขอรับบริการฐานข้อมูล GIS รูปแบบเชิงตัวเลข (Digital : Shape file, Coverage) เกินจำนวน 100 Mb. หรือ ฐานข้อมูลทั้งภาคใต้ ต้องทำการตกลงเป็นประเด็นโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. บริการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความละเอียดของข้อมูลที่ต้องการ โดยอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
4. ให้บริการเฉพาะฐานข้อมูลที่วิเคราะห์จากดาวเทียมเท่านั้น ไม่รวมข้อมูลดาวเทียม เนื่องจากข้อมูลดาวเทียมเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลดาวเทียม จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)