วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ Vision
" นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเพื่อการพัฒนาภาคใต้ "
พันธกิจ Mission
เป็นศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในภาคใต้
เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย
ด้านภูมิสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการที่ใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ
ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ