งานบริการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน ได้ให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยชั้นข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง (เขตจังหวัด อำเภอ ตำบล) ที่ตั้งอำเภอ เขตเทศบาล ที่ตั้งหมู่บ้าน เส้นชั้นความสูง เขตลุ่มน้ำ เขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เขตชั้นหินให้น้ำ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ เขตโซนนิ่งป่าไม้ เขตธรณีวิทยา เขตกลุ่มชุดดิน เขตการใช้ที่ดิน เส้นทางน้ำ ขอบเขตแหล่งน้ำ ที่ตั้งหัวงานชลประทานเส้นทางคมนาคม แนวสายส่งไฟฟ้ากำลังสูง ที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว และที่ตั้งสถานที่สำคัญ เป็นต้น (คิดค่าธรรมเนียมข้อมูลบางขั้นข้อมูล)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนาตยา จึงเจริญธรรม อีเมล์ nattaya.j@psu.ac.th หรือ โทร 074-286876

นอกจากนี้ยังมีชุดฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวบรวมข้อมูลถึงปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย หัวข้อ (Theme) และชั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้บริการในรูปแบบ Shapefile และ พจนานุกรมข้อมูล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้ (ไม่คิดค่าธรรมเนียมข้อมูล)
Theme 1
1: ขอบเขตการปกครองและที่ตั้ง (2 ไฟล์)
Theme 10
10: โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (2 ไฟล์)
Theme 11
11: ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2 ไฟล์)
Theme 12
12: ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (2 ไฟล์)
Map Server ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา