ภาพกิจกรรม
GISTDA Day 2017
9 มกราคม 2561

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

กิจกรรม GISTDA DAY 2017

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีดาวเทียมไทยโชต

และการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ  เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แก่ นักเรียน ครูอาจารย์และผู้สนใจใน 14 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง