ภาพกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ “One Day Sharing UNI Project”
25 เมษายน 2561

การพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่งานด้านภูมิสารสนเทศอย่างเต็มตัวในอนาคต บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดกิจกรรม One Day Sharing UNI Project” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาให้แก่นิสิตนักศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและงานด้านภูมิสารสนเทศให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป