ภาพกิจกรรม
โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ระยะที่ 2
23 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน

ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เจาะลึก National Space Experiment 2018  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้อง E 107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทราบถึงความก้าวหน้าของการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนสถานีอวกาศ หรือดาวเทียมทดลองวิทยาศาสตร์   และเปิดรับข้อเสนอโครงการด้าน เคมี ชีววิทยา พืชศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร เพื่อทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำหรือในอวกาศ  เป็นก้าวต่อไปที่จะนำนักวิจัยชาวไทยสู่ระดับนานาชาติ สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ฟรีที่  goo.gl/8mrfgA