ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
23 พฤษภาคม 2561

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่ http://www.gispsu.net/booking/showList2