ภาพกิจกรรม
GISTDA Day 2015
9 มกราคม 2561

กิจกรรม GISTDA DAY 2558

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม GISTDA Day 2015 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีดาวเทียมไทยโชต และการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียน ครู อาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 และโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 219 คน