ภาพกิจกรรม
GISTDA Day 2559
9 มกราคม 2561

กิจกรรม GISTDA DAY 2559

วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม GISTDA Day 2559 (ปีที่ 10) เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและดาวเทียมไทยโชต ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียในด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนและครูผู้สอน และส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความพร้อมในการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน จาก 10 โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง