บุคลากร
 • รศ.ดร.นพรัตน์ บำรุงรักษ์
  หัวหน้าสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้
 • ดร.นริสรา นุธรรมโชติ
  รองหัวหน้าฝ่ายบริหาร สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ดร. อานันต์ คำภีระ
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นายอดุลย์ เบ็ญนุ้ย
  นักวิจัย
 • นางนาตยา จึงเจริญธรรม
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • นางณิชชา นิลรัตน์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางพีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย
  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวรัตนา ทองย้อย
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางสาวธิรดา ยงสถิตศักดิ์
  นักวิจัย