รับนักศึกษาฝึกงาน

                หน่วยงานให้บริการรับนักศึกษาฝึกงานด้านภูมิสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้   ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS / RS / GPS) การใช้โปรแกรม และการอ่านแผนที่  ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานจัดทำฐานข้อมูล งานจัดทำจุดควบคุมภาพถ่าย ดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศภาคพื้นดิน( Ground Control Point) งานวิเคราะห์ข้อมูล งานปฏิบัติการภาคสนาม เป็นต้น